Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3395
Title: Müxtəsər kristalloqrafiya və pyezoelastiklik
Authors: Qəhrəmanov, Kamal
Səfərov, Hüseyn
Keywords: Kristalloqrafiya
Pyezoelektrik
Tenzor
Issue Date: 2016
Publisher: “AfpoliqrAF”
Abstract: Pyezokeramik kristalların pyezelektrik və pyezoelastiklik xassələrinə malik olması tədqiqatçıdan çox yüksək nəzəri hazırlıq tələb edir. Azərbay-canda gənc elmi tədqiqatçılara kömək məqsədini güdən bu kitaba şübhəsiz ki, ehtiyac vardır. Kitab 7 fəsildən ibarətdir: birinci iki fəsildə kristallar və kristalların quruluşu, kristalların müxtəlif sinqoniya qrupları, seqnetoelektriklər-kristal-ların simmetriyasına uyğun dielektrik, pyezoelektrik sabitlərin tenzorları ki-mi anlayışlar mümkün qədər sadə şəkildə şərh olunmuşdur. Üçüncü fəsil tenzorlar cəbrinə, dördüncü fəsil elektromaqnit sahəsinə (Maksvell tənlikləri) və termodinamikaya həsr edilmişdir. Beşinci fəsil-pyezo-elektrik, altıncı fəsil-pyezoelastiklik və nəhayət sonuncu fəsildə pyezoelastiklik nəzəriyyəsinin tətbiqinə aid sadə məsələrin həlli nümunələri verilmişdir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3395
ISBN: 978-9952-8291-7-4
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muxteser-kristalloqrafiya.pdf7.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.