Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3395
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQəhrəmanov, Kamal-
dc.contributor.authorSəfərov, Hüseyn-
dc.date.accessioned2016-05-18T07:17:33Z-
dc.date.available2016-05-18T07:17:33Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.isbn978-9952-8291-7-4-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/3395-
dc.description.abstractPyezokeramik kristalların pyezelektrik və pyezoelastiklik xassələrinə malik olması tədqiqatçıdan çox yüksək nəzəri hazırlıq tələb edir. Azərbay-canda gənc elmi tədqiqatçılara kömək məqsədini güdən bu kitaba şübhəsiz ki, ehtiyac vardır. Kitab 7 fəsildən ibarətdir: birinci iki fəsildə kristallar və kristalların quruluşu, kristalların müxtəlif sinqoniya qrupları, seqnetoelektriklər-kristal-ların simmetriyasına uyğun dielektrik, pyezoelektrik sabitlərin tenzorları ki-mi anlayışlar mümkün qədər sadə şəkildə şərh olunmuşdur. Üçüncü fəsil tenzorlar cəbrinə, dördüncü fəsil elektromaqnit sahəsinə (Maksvell tənlikləri) və termodinamikaya həsr edilmişdir. Beşinci fəsil-pyezo-elektrik, altıncı fəsil-pyezoelastiklik və nəhayət sonuncu fəsildə pyezoelastiklik nəzəriyyəsinin tətbiqinə aid sadə məsələrin həlli nümunələri verilmişdir.en
dc.publisher“AfpoliqrAF”en
dc.subjectKristalloqrafiyaen
dc.subjectPyezoelektriken
dc.subjectTenzoren
dc.titleMüxtəsər kristalloqrafiya və pyezoelastikliken
dc.typeBooken
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muxteser-kristalloqrafiya.pdf7.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.