Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4100
Title: Azərbaycanın tunc dövrü qəbirlərində “Günəş” inancı izləri
Other Titles: The traces of “Sun” belief in some Bronze Age graveyards of Azerbaijan
Authors: Avşarova, İradə
Keywords: eneolit
tunc
ölülər kultu
kromlexlər
kurqanlar
şüa
günəş
cromlech
the cult of the dead
inanc
Issue Date: 2019
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan Archaeology
Series/Report no.: Vol. 22;№ 1
Abstract: Bəşər tarixi boyu müxtəlif dövrlərdə yaşamış tayfalar arasında axirət dünyası ilə bağlı müəyyən dünyagörüşü və inanclar mövcud olmuşdur. Qə-dim Şərqdə yaranmış bir çox dövlətlərin (o cümlədən Misir, Mesopotamiya, İran, Çin, Qafqaz və s.) ərazilərində yaşamış tayfaların dini dünyagörüşlərin-də ölülər kultu geniş yer almışdı. Bu kult Azərbaycanın qədim dövr qəbir abi-dələrində də izlənilir. Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində müxtəlif dəfn adətləri ilə müşahidə olunan qəbir tiplərinə təsadüf olunur. Bu qəbirlər qədim Azər-baycan tayfalarının dəfn adətlərini qoruyub saxlayan yeganə mənbələrdir. Bu məqalədə əsas məqsəd, eneolit və tunc dövrü tayfalarının dini, mifoloji dün-yagörüşlərinə toxunmaqla, dəfn adətlərində yer alan günəş inancını izləmək-dən ibarətdir. Mövzu müxtəlif müəlliflər tərəfindən tədqiq olunsa da, dəfn adətlərində yer alan inanclar hələ uzun müddət tədqiqat obyekti olaraq qala-caqdır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4100
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2019, Vol. 22, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azərbaycanın tunc dövrü qəbirlərində “Günəş” inancı izləri.pdf223.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.