Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3732
Title: Çağdaş vətəndaşlıq lirikasında milli birlik motivləri (Məmməd Araz, Söhrab Tahir AzərAzər və Məmməd İsmayılın yaradıcılığı əsasında)
Authors: Əzizxanlı, Qardaşxan
Keywords: vətəndaşlıq lirikası
milli birlik
Araz
Söhrab
Məmməd
Issue Date: 2017
Publisher: "Elm və təhsil" nəşriyyatı
Citation: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmlar İnstitutu. Filologiya məsələləri
Series/Report no.: ;№ 18
Abstract: Lirika (və ya “melika”; “melos”/yunanca/– nəğmə) antik Yunanıstanda “yeddi simli liranın müşayiəti ilə oxunan nəğmələrə deyilirdi” (1,99). Bu mənada “vətəndaşlıq lirikası” “vətəndaşlıq nəğməsi” anlamına gəlir. Troya müharibəsinin onuncu ilinə aid olan “İliada” və yunan–Troya savaşından geri qayıdan Odisseyin başına gələn əhvalatları əks etdirən “Odisseya” eposunun yazılmasından sonrakı dövrdə təşəkkül tapan lirika (monodik lirika və xor lirikası) geniş yayılmağa başladı, çağdaş dövrümüzə qədər gəlib çatdı və dünyada, o cümlədən Azərbaycan poeziyasında lirik janrın mükəmməl nümunələri yarandı. Bu janr çağdaş Azərbaycan poeziyasının öncüllərindən olan Məmməd Araz, Söhrab Tahir AzərAzər və Məmməd İsmayıl yaradıcılığının da əsasını təşkil edir. Onların poeziyadakı başlıca uğurları lirik növlə bağlıdır ki, bunun da müəyyən hissəsi vətəndaşlıq lirikasına aiddir. Vətəndaşlıq lirikasının mayasını, cövhərini yaradan əsas mövzulardan biri isə milli birlik motivləridir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3732
ISSN: 2224-9257
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÇAĞDAŞ VƏTƏNDAŞLIQ LİRİKASINDA MİLLİ BİRLİK MOTİVLƏRİ.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.