Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5940
Title: Kiçik və orta ölçülü şirkətlərin maliyyələşdirilməsində vençur kapitalı modeli
Authors: Mustafazadə, Elşən Şadin oğlu
Keywords: Vençur
sahibkarlıq
risk
kapital
Issue Date: 2022
Abstract: Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən texnoparklardakı şirkətlərin inkişafında vençur kapitalının tətbiqinin səviyyəsi və effektivliyini ölçməkdir. Tədqiqatın predmeti vençur biznesinin iqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafına təsiri, obyekti isə vençur dəstəyindən istifadə edən kiçik və orta müəssisələrdir. Tədqiqat metodu sahə tədqiqatıdır. Tədqiqatda vahid məlumat toplama alətindən istifadə edilmişdir. Tədqiqat üçün hazırlanmış anket forması iki hissədən ibarətdir. Anketin birinci hissəsindəki suallar iştirakçı və şirkət haqqında ümumi və demoqrafik məlumatları ölçmək üçün nəzərdə tutulub. İkinci hissədə; Bu işdə risk kapitalı, banklar, texnologiya şirkətləri, infrastruktur və dövlət dəstəkləri ilə iqtisadi və mədəni ölçülərin texnologiya əsaslı şirkətlərə təsiri ölçülməyə çalışıldı. Anketin birinci hissəsində araşdırmada iştirak edən əməkdaşların şəxsi məlumatları və işlədikləri şirkətin məlumatlarını müəyyən etmək üçün 7 sual verilib. Anketin ikinci hissəsində 6 ölçünün nəzərə alındığı 31 sual var. Bu ölçülər vençur kapitalı, kütləvi təklif, banklar, texnologiya şirkətləri, infrastruktur və dövlət dəstəyi, nəhayət, iqtisadiyyat və mədəniyyət kimi ifadə edilir. Nəticələrə nəzər saldıqda Vençur kapitalının maliyyələşdirilməsi metodu kapitalı və təcrübəsi olmayan başlanğıc şirkətlər üçün vəsait əldə etməyin ən uyğun üsuludur. Bununla belə, riskli kapital qoyuluşlarını artırmaq üçün ölkəmizə kapital axınının təmin edilməsi, fərd və qurumların əmanətlərinin riskli kapital üsulu ilə qiymətləndirilməsi və faiz dərəcələrinin aşağı səviyyədə saxlanılması mühüm iqtisadi şərtlərdir. İqtisadi sabitliyin təmin edilməsi, qeyri-faiz sahələrində əmanətlərdən istifadə edilməsi, kapital bazarları və birjalar üçün kifayət qədər dərinliyin təmin edilməsi vençur kapitalının maliyyələşdirilməsində çıxış prosesi üçün ən uyğun üsul olan kütləvi təklif metodunun inkişafına da dəstək olacaq.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5940
Appears in Collections:ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.