Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4122
Title: İqtisadi təhlil (dərslik)
Authors: Cəfərli, Hənifə
Keywords: iqtisadi təhlil
maliyyə
təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
məhsul istehsalı və satışının təhlili
Issue Date: 2009
Publisher: "Elm və təhsil" nəşriyyatı
Abstract: Bu dərslik iqtisadçı ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri, müəllimlər, aspirantlar, iş adamları, mühasiblər, auditlər, o cümlədən iqtsadi təhlillə maraqlananlar üçündür. Dərslikdə iqtisadi təhlilin həm nəzəri, həm də tətbiqi məsələləri yeni dövlət standartlarına uyğun şərh edilir.dərsliyin birinci hissəsində təsərrüfat subyektlərində iqtisadi təhlilin təşkilinin nəzəri əsasları, o cümlədən onun məzmunu və idarə etmədə rolu, kompleks təhlil sistemi və onun təşkili metodologiyası, habelə iqtisadi təhlilin metodikası araşdırılmışdır. İkinci hissə təsərrüfat subyeklərinin fəaliyyətinin kompleks təhlili, o cümlədən marketinq, istehsalın və satışın həcmi sistemində təhlil, əmək, material ehtiyatlarından və əsas fondlardan istifadə edilməsinin metodiki məsələlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Dərslikdə iqtisadi təhlilin müxtəlif metodlarını səciyyələndirən analitik hesablamaların konkret rəqəmli nümunələri verilmişdir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4122
ISBN: 978-9952-8024-4-3
Appears in Collections:ISBN Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
iqtisadi təhlil.pdf2.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.