Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/2259
Title: İşletmelerde tedarik zinciri yönetimi ve sürdürülebilir rekabetçi güç açısından önemi : Azerbaycan inşaat sektörünün değerlendirilmesi
Authors: Yazar, Bayram
Issue Date: 2013
Abstract: [YAZAR, Bayram]. [ĠĢletmelerde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Sürdürülebilir Rekabetçi Güç Açısından Önemi: Azerbaycan ĠnĢaat Sektörünün Değerlendirilmesi], [Yüksek Lisans Tezi], Bakü, [2013]. Azerbaycan ĠnĢaat Sektörü kapsamında gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada, Tedarik Zinciri Yönetimi sürecinin iĢletmelere yönelik katkısı ve sürdürülebilir rekabet gücü sağlamadaki önemi incelenmiĢtir. ĠnĢaat Tedarik Zinciri Yönetimi; maliyet azaltma, kalite yükseltme ve son ürünün müĢteriye teslim edilmesi süreçlerini kapsamaktadır. AraĢtırma sonucunda Azerbaycan ĠnĢaat Sektörü’nün, AR – GE çalıĢmaları ile desteklenmesi ve özsermaye yatırımlarına daha fazla yer vermesi gerektiği belirlenmiĢtir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/2259
Appears in Collections:Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez_Bayram.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.